Folknow Folknow

Дигитализацията, представянето и защитата на уникални фолклорни артефакти са основни приоритети на национален научно-изследователски проект "Технологии, основани на знания за създаване на дигитални ресурси и виртуално представяне на значими колекции от българското фолклорно наследство" (FolkKnow) .


FolkKnow има за цел създаването на мултимедиен дигитален архив "Българско фолклорно наследство" (БФН) и виртуален информационен портал с фолклорна мултимедийна библиотека от дигитализирани мултимедийни обекти от избрана колекция от фонда на Националния център за нематериалното културно наследство (НЦНКН) към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) при Българската академия на науките. Те  трябва да съответстват на европейските и световни изисквания за такава дейност и са съобразени със спецификите на представяните артефакти.

FolkKnow дава възможност за широко обществено приложение на мултимедийните колекции, за целите на дистанционното обучение, изследователската дейност в областта на българската традиционна култура, както и за културен и етно-туризъм в България.

FolkKnow се състои от  четири сателитни научни проекти, които са взаимни свързани:
•    Модул 1: "Създаване и експониране на Фонд БФН" ;
•    Модул 2:  "Създаване, анотиране и защита на дигитален архив БФН";
•    Модул 3: "Създаване на дигитални библиотеки и информационна артерия с виртуални експозиции за БФН";
•    Модул 4: "Социално-ориентирани приложения на БФН в образованието, научните изследвания и културния туризъм".

Изследователският проект има интердисциплинарен характер. В изпълнението на проекта участват следните институции: ИМИ - БАН, ИЕФЕМ - БАН и ВТУ  "Св.Св. Кирил и Методий". В екипа работят различни специалисти като фолкористи, математици, информатици и др. Екипът има натрупан опит от участие в национални и международни проекти, както и от публикации в тази област и ефективно използва и обогатява опита си в областта на фолклор, архиви, дигитализация,  дигитални библиотеки и защита на данни и ги прилага за разнородните фолклорни обекти, съобразно актуалните изисквания при изграждане на дигитални архиви, адекватни на глобалната мрежа Интернет.

Участници в проекта

Основни изследователски задачи са изграждане на дигитален архив, дигитална библиотека и информационна артерия за представяне във виртуална форма на ценни артефакти на българското фолклорно наследство.

Работата по проекта FolkKnow е в няколко основни направления:  
•     Фолклорни артефакти и колекции: избор, подготовка и генериране на дигитализирани образци на подбраните фолклорни артефакти; разработване на изисквания и стандарти, свързани с дигитализацията,  схеми за анотиране и метаданни на артефактите;
•     Фолкорен дигитален архив: създаване, организaция и тестване на дигиталния архив БФН: структура, обекти, връзки, семантични единици, типове носители;
•     Фолклорна дигитална библиотека: семантично ориентирани представяния на БФН с подхода Семантичен уеб;  
•     Информационна артерия: социално-ориентирани приложения с виртуални експозиции БФН в образованието, научните изследвания и културния етно-туризъм в България;
•     Съхраняване, защита и достъп на данните в архива: стеганографски методи за защита на информацията;  методи за компресиране и др.;
•     Допълнителни фолклорни източници като специализирани фолклорни речници, система за публикации, каталог, класификационна схема;
•     Обучение на млади специалисти: защитени са две докторски и пет магистърски тези по тaзи тематика.

Научни резултати

Семинари и конференции

Публикационна дейност

Отчетни документи

Защитени докторски дисертации и магистърски тези