Други проекти Други проекти

Национален проект

"Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека"   Съвместен проект на ИЕФЕМ и ИМИ при БАН  2009 -  

Ръководители: Л. Пейчева и Н. Киров

Финансиран от Фонд "Научни изследвания" - МОМН

 

 

Научноизследователски проект

 "Проучване и паспортизация на уникални камбани от историческото и културно наследство на България и създаване на аудио и видео архив с помощта на съвременни технологии"

Договор КИН 1009/2006 към Фонд "Научни изследвания", Министерство на образованието и науката; 2007-2008 - 2 години,

Ръководител: гл.ас.д-р Г.Димков

 

 

Междуинститутски научен проект към БАН (двустранно научно сътрудничество)

"Модернизиране на архивния фонд от автентични фолклорни материали" (2003-2008), продължен през 2009 и 2011.

Ръководители: проф.  Мила Сантова - ИЕФЕМ-БАН, акад. дмн. Стефан Додунеков-ИМИ-БАН 

Координатор от ИМИ-БАН: доц.д-р Г.Богданова

 

 

 

Научноизследователски проект

"Проектиране и изграждане на експериментален дигитален архив на автентични фолклорни материали"

Договор АРСИКТ–ИД-13/2005; към агенция "РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ", Съвместен с ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий ", 2005-2006 г.,

Ръководител: доц.д-р  Г.Богданова

 

 

Проект

Целта на проекта е да събере и систематизира информацията за почитта към християнските светци в България от времето на най-ранното християнство до наши дни. Проектът предвижда да бъдат привлечени няколко типа данни: от средновековни и възрожденски писмени паметници, от устни предания, от съвременни култови практики, от църкви, манастири, оброчища, от храмова украса. Друга важна негова цел е въз основа на този материал да се осмислят представите за светостта в исторически и съвременен план и особено, за начините, по които светците навлизат в живота на хората и се преживяват в народна среда.

Проектът е финасиран от МОМН, №ДДВУ 02/68 (2010). Разработван е съвместно от голям екип от учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски", преди всичко от Катедрата по кирилометодиевистика, и от Института за литература към БАН, Направление Стара българска литература, а също и от изследователи от други институции: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", Института по славистика към Виенския университет (Австрия), Института по балканистика към БАН, Института по математика и информатика към БАН, Института за литовски език във Вилнюс (Литва), Университета в Манчестър (Великобритания) и Университета в Орегон (САЩ) и българската неправителствена организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл".

 

Проект "Дигитални библиотеки с мултимедийно съдържание и приложения в българското културно наследство"

Проектът "Дигитални библиотеки с мултимедийно съдържание и приложения в българското културно наследство" има за цел да разработи информационното съдържание и да осъществи реализацията на дигиталната библиотека с мултимедийно съдържание - "Виртуална енциклопедия на Българската иконография". Проектът цели да постави основите на регистрацията, документацията и виртуалното представяне на практически неограничен брой български икони.

Съдържанието на библиотеката включва значителен брой образци на източно православното изкуство по българските земи от различни автори, периоди и школи. Структурата и реализацията на библиотеката позволяват гъвкав и контекстно-зависим достъп до мултимедийното съдържание. Осигурени са комплексни услуги (хетерогенни, автономни и разпределени), процеси и информационни потоци. Гъвкавост, автоматична адаптация, неограничен достъп, децентрализация, богато разнообразие от цифрови обекти и колекции, сигурност на информацията и др. са част от изискванията към библиотеката.

Проектът е разработен от колектив на Институт по математика и информатика - БАН в състав ст.н.с.д-р Радослав Павлов, Максим Гойнов, н.с. Любомил Драганов, н.с. Лилия Павлова-Драганова, н.с. д-р Десислава Панева–Маринова по договор ИД 8/21.07.2005 с Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационни технологии".

Библиотеката е достъпна на адрес: http://bidl.cc.bas.bg/